Begroting 2018

Wonen

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
08.1Gezinnen5.3182.3702.8592.8882.8952.902
08.1.1Bouwen in de uitleg176170000
08.1.2Bouwen in de bestaande stad5.1422.3542.8592.8882.8952.902
08.2Jongerenhuisvesting1.011617608608608608
08.2.1Kwaliteit jongerenhuisvesting524365369369369369
08.2.2Kamerverhuurbeleid488252239239239239
08.3Wonen en zorg4863131313131
08.3.1Ouderen- en zorghuisvesting46600000
08.3.3Mantelzorg en meergeneratiewo203131313131
08.4Kwaliteit woningvoorraad3.8062.8172.9662.9602.9512.938
08.4.1Energieneutraal wonen3.4242.5712.4282.4282.4282.428
08.4.2Woonschepen- en wagens383245538532523510
08.5Betaalbaarheid en beschikbaarh2002000000
08.5.1Betaalbaarheid en beschikbaarh2002000000
08.6Cultuurhistorie en archeologie1.651802914914914914
08.6.1Monumenten1.226666762762762762
08.6.2Archeologie425136152152152152
08.7Overig wonen7.98414.79215.66814.56314.58614.609
08.7.1Gem. gronden en vastgoed1.217476417417417417
08.7.2Vergunningverlening & handhav.5.6814.9767.0725.8705.8695.867
08.7.3Overig wonen1.0859.3408.1788.2768.2998.325
Baten
08.1Gezinnen1.249364156156156156
08.1.1Bouwen in de uitleg15700000
08.1.2Bouwen in de bestaande stad1.093364156156156156
08.2Jongerenhuisvesting648469696969
08.2.1Kwaliteit jongerenhuisvesting000000
08.2.2Kamerverhuurbeleid648469696969
08.3Wonen en zorg1603131313131
08.3.1Ouderen- en zorghuisvesting14100000
08.3.3Mantelzorg en meergeneratiewo203131313131
08.4Kwaliteit woningvoorraad635266267267267267
08.4.1Energieneutraal wonen36000000
08.4.2Woonschepen- en wagens275266267267267267
08.5Betaalbaarheid en beschikbaarh222222
08.5.1Betaalbaarheid en beschikbaarh222222
08.6Cultuurhistorie en archeologie12500000
08.6.1Monumenten9800000
08.6.2Archeologie2700000
08.7Overig wonen10.0296.9177.9957.9957.9957.995
08.7.1Gem. gronden en vastgoed961361631631631631
08.7.2Vergunningverlening & handhav.7.0386.4367.1007.1007.1007.100
08.7.3Overig wonen2.030119263263263263
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1.79633417.528205205205
Onttrekking aan reserves6.4653.7761.1547.9411.7121.154
Geraamd resultaat na bestemming3.52210.52330.8995.70811.95812.534

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

08 Wonen

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

08.7 Overig wonen

Omgevingswet

1.000

Uitvoering taken omgevingslawaai

97

50

Voeding Stedelijk Investeringsfonds

17.323

Totaal 08 Wonen

18.420

0

0

50

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

Overzicht bezuinigingen

Dekkingsbronnen 2016-2019 (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

08.7 Overig wonen

ISV

1.000

1.000

Dekkingsbronnen 2016-2019

1.000

0

1.000

0

Ga naar dekkingsbronnen 2015-2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.

Integrale financiële toelichtingen

8.1 Gezinnen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-490 duizend euro

-210 duizend euro

-700 duizend euro

Rente toevoeging reserve SIF (N 210 duizend euro)
In 2017 wordt nog rente toegevoegd aan de reserve SIF. Conform besluitvorming door de raad wordt vanaf 2018 rente niet meer toegevoegd aan de reserves. Hierdoor dalen de baten op dit deelprogramma met 210 duizend euro.

Alternatief ingezet voor Suikerunie in 2017  (N 400 duizend euro)
Budgetten voor plankosten en stimulering van de woningmarkt zijn in 2017 voor 400 duizend euro incidenteel alternatief ingezet (voor planvorming ten aanzien van het Suikerunie terrein) in deelprogramma 2.4.
In 2018 is dit budget weer beschikbaar deelprogramma 8.1.

Overige (N 90 duizend euro)
Overige afwijkingen in de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 90 duizend euro.

8.7 Overig wonen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-875 duizend euro

1,1 miljoen euro

225 duizend euro

Legesinkomsten (geen afwijking)
De legesinkomsten stijgen met 600 duizend euro, enerzijds door indexatie van de tarieven ter compensatie van kostenstijging, anderzijds door een hoger aantal bouwprojecten. Deze inkomstenstijging compenseert een gelijke kostenstijging.

Erfpacht inkomsten (V 300 duizend euro)
De erfpachtinkomsten stijgen in 2018 met 300 duizend euro, deze inkomsten hebben betrekking op de reserve grondzaken.

Implementatie omgevingswet (N 1 miljoen euro)
De implementatie van de omgevingswet zal aanzienlijke kosten met zich meebrengen, voor 2018 is aanvullend
1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de projectkosten.

Plankosten CiBoGa (V 1 miljoen euro)
Voor 2017 is incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor plankosten CiBoGa terrein vanuit de reserve grondzaken. Deze kosten treden in 2018 niet op.

Kapitaallasten (V 150 duizend euro)
Voornamelijk door een dalende rente nemen de kapitaallasten met 150 duizend euro af.

Overige (N 225 duizend euro)
Overige afwijkingen in de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 225 duizend euro.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.