Begroting 2018

Wonen

Bijdrage(n) verbonden partijen

Groninger Monumentenfonds NV

Relevante beleidsinformatie

Het Groninger Monumentenfonds waarborgt door middel van een gezonde exploitatie het behoud van monumentaal erfgoed in Groningen stad en provincie. In een gezamenlijke aanpak met provincie, gemeenten en de private sector worden aanwezige kennis en financiële middelen op het terrein van de monumentenzorg gebundeld. De gemeente Groningen heeft 33% van de aandelen in haar bezit.Eind 2017 volgt een raadsvoorstel over de toekomst van het GMF. In het kader van dit  voorstel tot een eventuele schaalvergroting, is in september 2017 een besluit genomen over  “Pomphues”.

Beleidsrisico

Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder druk komen te staan.

GEMM CV en BV (Meerstad)

Relevante beleidsinformatie

Het doel van de CV en BV is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen. De gemeente Groningen is 100% aandeelhouder.

Beleidsrisico

Meerstad is nog steeds een risicovol project (onder andere onzekere woningafzet, boekwaarde).