Begroting 2018

Wonen

8.1.2 Bouwen in de bestaande stad

Veel mensen willen in de stad, dicht bij het centrum, wonen. Niet alleen in een appartement, maar ook in een grondgebonden eengezinswoning. We zetten in op voldoende binnenstedelijke plancapaciteit om te voorzien in de woningbouwbehoefte. Daarmee kunnen we ook gezinnen aan de stad binden. We zien dat juist projecten in de bestaande stad eigenlijk altijd goed verkopen. We willen nieuwe woonconcepten ontwikkelen, waarbij we ook nieuwe doelgroepen een kans geven om in en rond de binnenstad te wonen. Zo blijft Groningen een compacte stad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen en appartementen (exclusief jongerenhuisvesting)

400

293

400

400

Aantal woningen in de pijplijn voor de bestaande stad (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

-

-

1.049

963

Aantal gerealiseerde woningen in de bestaande stad

354

289

1.049

963

Hoe staan we ervoor?

We zien dat in 2017 gestart is met de bouw van een groot aantal woningen in de bestaande stad. In de Oosterhamrikzone worden diverse projecten gebouwd (van gezinswoningen aan de noordzijde tot jongerenhuisvesting op de locatie van de voormalige taxicentrale). Ook werken we hard aan de planvorming voor de auto-ontsluiting in dit stadsdeel, zodat we daarmee ook helderheid krijgen over de ontwikkelmogelijkheden voor de overige locaties. Op het Europapark krijgt de Leyhoeve vorm (appartementen voor ouderen) en is ook begonnen met de bouw van het CPO project De Nieuwe Linie. Op het Ebbingekwartier wordt ook volop gebouwd, maar hebben we helaas ook te maken gehad met vertragingen als gevolg van discussies over het aardbevingsbestendig bouwen.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen jaarlijks gemiddeld genomen een plancapaciteit voor 400 grondgebonden woningen en appartementen in het binnenstedelijk gebied. Voor 2018 verwachten we dat er 193 grondgebonden woningen en ruim 800 appartementen opgeleverd gaan worden.

Wat gaan we hiervoor doen?