Begroting 2018

Wonen

8.2.2 Kamerverhuurbeleid

Verhuurders voegen vooral in de populaire wijken en in de binnenstad kamerverhuur toe. Op verschillende plekken leidt dit tot een verstoring van het evenwicht en minder woonkwaliteit zowel voor omwonenden als de huurders zelf. Om dit te voorkomen moeten we ingrijpen wanneer het ergens mis dreigt te gaan. Daarom kiezen we per situatie voor maatwerk. Ook beperken we de toevoeging van extra kamers en kleine zelfstandige appartementen aan de particuliere woningvoorraad op plekken waar het woonklimaat en de leefbaarheid onder druk staan. We volgen de effecten van dit nieuwe beleid goed om te voorkomen dat het aanbod aan kamers teveel afneemt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal verstrekte onttrekkingsvergunningen voor kamerverhuur

69

14

<30

<30

Hoe staan we ervoor?

Het aantal onttrekkingsvergunningen neemt de laatste jaren af. In 2012 verleenden we nog ruim 200 onttrekkingsvergunningen. In 2014 waren dat nog 92 onttrekkingsvergunningen. In 2015 verleenden we 69 onttrekkingsvergunningen en in 2016 nog 14 (in de jaarrekening 2016 staat 36, echter dit blijken er 14 te zijn geweest) We verwachten dat het aantal onttrekkingsvergunningen de komende jaren verder afneemt en we ook voor 2018 niet boven de 30 uit zal komen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen in 2017 zullen er in ieder geval geen nieuwe onttrekkingsvergunningen worden verleend voor de binnenstad en de schil- en een paar overige wijken. Ook kunnen kamerverhuurpanden hier niet meer worden geïntensiveerd.

Wat willen we bereiken in 2018?

In 2018 zetten we de lijn voort om in principe geen nieuwe kamerverhuur toe te voegen, behalve op de plekken waar de omgevingstoets dat toe laat. Met het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen kan geen kamerverhuur meer worden toegevoegd in de binnenstad en de schil- en een paar overige wijken. Als er programma wordt toegevoegd in de bestaande woningvoorraad dan zijn dat in principe appartementen van 50m2 of groter. We voegen daarnaast kwaliteit toe door nieuwbouw van jongereneenheden in de daartoe aangegeven zones en locaties.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Stimuleren en faciliteren van nieuwbouw voor (internationale) jongeren;
  • Per onttrekkingsaanvraag en aanvraag voor woningvorming een omgevingstoets uitvoeren;
  • Uitvoering geven aan het plan van aanpak verbetering kwaliteit bestaande kamerverhuurmarkt met een focus op de aanpak van misstanden op de kamerverhuurmarkt, waaronder controle op illegale kamerverhuur;