Begroting 2018

Wonen

8.5.1 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Samen met de corporaties zetten we ons in voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens. We maken met de corporaties afspraken over nieuwbouw, verkoop en sloop. Daarbij zetten we in op een zo helder mogelijke verdeling van huurwoningen, met zo min mogelijk regels. We willen dat het aantal mensen dat een sociale huurwoning krijgt toegewezen gaat stijgen. Ons streven is dat er in ieder geval jaarlijks 10% van de totale voorraad van 36.000 woningen vrijkomt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal uitgeponde (verkochte) sociale huurwoningen naar type

230

287

241

231

Daarnaast verantwoorden we onder dit beleidsveld voor zover bekend zijn de volgende wettelijke indicatoren. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator

2014

2015

2016

2017

Gemeentelijke woonlasten éénpersoons-huishoudens (bedragen x 1 euro)

 633

 639

 650

649

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (bedragen x 1 euro)

 731

 737

 748

745

Hoe staan we ervoor?

Door het realiseren van een zo geschikt mogelijk woningaanbod, willen we de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk huisvesten in de stad. Hiervoor hebben we in 2017 de woonruimteverdeling geëvalueerd en willen we met een aantal experimenten deze verdeling kunnen verbeteren. Het gaat dan om huisvesting van gezinnen en kwetsbare groepen en het verbeteren van de doorstroming. Naar verwachting zal ook Patrimonium haar woningaanbod gaan aanbieden via Woningnet. Hierdoor zal de slaagkans dalen. We sturen via de prestatieafspraken samen met de woningcorporaties op dit aanbod.

Ook blijven we inzetten op het verleiden van ouderen om door te stromen naar woningen waar ze lang zelfstandig, eventueel met zorg, kunnen wonen. De woningen die zij achterlaten kunnen weer geschikt zijn voor andere doelgroepen zoals gezinnen. De campagne Lang zult u wonen en het Huis van Morgen hebben de bewustwording rond dit thema vergroot. Dit jaar nog verwachten wij de resultaten van analyses naar Wonen en Zorg, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Verder blijven we gezamenlijk werken aan het huisvesten van vergunninghouders en kwetsbare personen, via specifieke trajecten als tweede kans beleid, proefwonen en huisvesten kwetsbare personen. Met 194 gehuisveste vergunninghouders in 2017 lopen we voor op onze taakstelling om in de eerste helft van 2017 175 vergunninghouders te huisvesten. Voor de tweede helft van 2017 is de taakstelling verminderd naar 117.

Wat willen we bereiken in 2018?

We zetten in op een minimale slaagkans van 10%. Naar verwachting is 2018 echter het eerste jaar waar Patrimonium haar aanbod aanbiedt via Woningnet in plaats via bemiddeling. Dit zal zorgen voor een (fors) lagere slaagkans. Bij het aanbieden via bemiddeling is de slaagkans namelijk 100%.
We zetten in op een zo hoog mogelijke slaagkans door continue te kijken of de huidige woonruimteverdeelsystematiek afdoende werkt en daar waar nodig aan te passen. In 2018 willen we hiervoor gaan werken met een aantal experimenten. Verder spreken we via de prestatieafspraken af op welke wijze de corporaties investeren in de sociale huurvoorraad.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verstrekken projectfinancieringen voor jongerenhuisvesting en sociale huurwoningen;
  • Toevoegen sociale huurwoningen in Reitdiep, Meerstad, herstructureringsgebieden (zoals Grunobuurt en Oosterpark);
  • Doorontwikkelen huidige woonruimteverdeelsystematiek en werken met experimenten;
  • Prestatieafspraken maken met de corporaties over onder andere het verkopen van sociale huurwoningen en het huisvesten van de verschillende doelgroepen (waaronder gezinnen, kwetsbare personen, vergunninghouders en andere doelgroepen van beleid).