Begroting 2018

Wonen

8.4.2 Woonschepen- en wagens

We werken aan de kwaliteit van het wonen op het water, dit betekent voldoende ligplaatsen en goede woonkwaliteit voor de woonbootbewoners en een goede ruimtelijke kwaliteit voor de omgeving. In 2017 is een nieuwe watervisie vastgesteld door de gemeenteraad. Aan de hand van een uitvoeringsprogramma werken we de komende jaren aan de doelen van de Watervisie.

Voor woonwagenvoorzieningen voeren we geen actief programma.

Hoe staan we ervoor?

Op 31 mei 2017 is de watervisie ‘Koersen op water’ vastgesteld door de gemeenteraad. Doel van de watervisie is meer gebruik gaan maken van de kwaliteiten die het water de stad te bieden heeft. In de diepenring betekent dit dat we ruimte creëren voor verblijfskwaliteit en recreatie/horeca. Voor de rest van de stad betekent dit dat we het water meer beleefbaar willen maken en dat we voldoende en een divers aanbod van ligplaatsen hebben. Samen met de watervisie is ook een uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2017 hebben we een team water en een ‘Watercoördinator’ aangesteld om daadkrachtig en integraal aan de opgaven uit de watervisie te kunnen werken. We hebben een start gemaakt met de herziening van de regelgeving voor het wonen op het water naar aanleiding van veranderende wetgeving. Daarnaast zijn we gestart met de planvoorbereiding van de Historische haven Hoogkerk, het verwijderen van ‘slechte’ schepen uit de diepenring en met het nieuwe bestemmingsplan voor de Woonschepen, inclusief de aanpak van de handhaving.

Ons woonwagenbeleid verloopt goed. De exploitatie van de gemeentelijke woonwagenvoorzieningen voldoet aan het gemeentelijk tarievenbeleid. In 2015 nam de gemeenteraad kennis van het beleid rondom stadsnomaden. In 2016 en 2017 is gebleken dat door goed beheer voorkomen wordt dat het een aanzuigende werking heeft. Op dit moment verblijven er nog vijf stadsnomaden aan de Johan van Zwedenlaan. In 2018 willen we beoordelen of we het beleid willen continueren of anderszins dit vorm willen geven. Dit mede gelet op het feit dat er op dit moment gekeken wordt of de uit Denemarken afkomstige aanpak “Skaeve Huse” in Groningen een goede bijdrage kan leveren.

Wat willen we bereiken in 2018?

In 2018 willen we een actuele planologische regeling voor het wonen op het water vastgesteld hebben. Een regeling die recht doet aan de bewoners en die voor de gemeente goed handhaafbaar is. We willen nieuwe ligplaatsen voor woonschepen aanleggen, hier ligt de hoogste prioriteit. Verder willen we vorderingen maken met het werken aan de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde van de diepenring.

Er is ook voor 2017 geen sprake van een actief programma op het gebied van woonwagenvoorzieningen. Wel werken we aan de normalisering en legalisering van een tweetal kermisexploitantenterreinen. Dit zal in 2018 gecontinueerd worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Herziening bestemmingsplan Openbaar Vaarwater;
  • Herziening Verordening Openbaar Vaarwater;
  • Opstellen ‘Welstand te water’;
  • Aanleggen Historische Haven Hoogkerk;
  • Planvoorbereiding liggebied Eemskanaal;
  • Aankopen van schepen in de diepenring en het herinrichten van de openbare ruimte zijn onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Binnenstad .