Begroting 2018

Wonen

8.1.1 Bouwen in de uitleg

Om voldoende woningen voor gezinnen in en rond de stad aan te kunnen bieden, ontwikkelen we samen met marktpartijen diverse woningbouwprojecten in uitleggebieden. De nadruk bij de stadsuitbreiding ligt op de ontwikkeling van Meerstad. Vanaf 2017 ligt het gebied Meerstad formeel binnen de gemeente Groningen en is het geen onderdeel meer van de gemeente Slochteren. Aan de westkant van de stad ontwikkelen we Reitdiep fase 3 en 4.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2015

Behaald
2016

Begroting
2017

Beoogd
2018

Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen in uitleggebieden (exclusief jongerenhuisvesting)

86

170

200

200

Aantal woningen in de pijplijn voor de uitleg (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

-

-

359

303

Aantal gerealiseerde grondgebonden woningen in de uitleggebieden

87

115

76

377

Hoe staan we ervoor?

De afgelopen jaren is beperkt in de uitleggebieden gebouwd. Het tempo hangt sterk af van de economische omstandigheden. Door de lage rentestand is de woningmarkt snel hersteld. Dit merken we door de verkooptijd in dagen die sterk is afgenomen in het binnenstedelijk gebied. Hierdoor is ook het aanbod afgenomen en hier profiteren ook de uitleggebieden van. We zien de verkoop van woningen in Meerstad verder toenemen. Dit komt ook deels doordat er nieuwe concepten worden gerealiseerd in Meerstad. Ook in Reitdiep verloopt de verkoop van woningen en kavels voorspoedig. Daarnaast is er veel vraag naar middel dure huurwoningen en goedkope koopwoningen. Tot en met 2020 zijn er circa 200 middel dure huurwoningen en 450 goedkope koopwoningen gepland.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen jaarlijks gemiddeld genomen een plancapaciteit van 200 grondgebonden woningen in de uitleggebieden. We verwachten in 2018 dat er in de uitleg ruim 250 grondgebonden woningen worden toegevoegd in Meerstad en Reitdiep.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verkoop kavels en projectmatige woningen in Meerstad en Reitdiep