Begroting 2018

Wonen

8.3.2 Bijzondere woonvormen

We willen bijzondere woonvormen faciliteren. Het faciliteren van bijzondere woonvormen kan op vele manieren: adviseren, grond ter beschikking stellen, laten meeliften op communicatie, enthousiasmeren, draagvlak creëren, risico’s van plantontwikkeling verkleinen. Ook kunnen we locaties in de gemeente en initiatieven van investeerders matchen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal in voorbereiding zijnde projecten voor bijzondere woonvormen

2

4

3

4

Aantal woningen behorende bij de projecten bijzondere woonvormen

-

-

240

-

Hoe staan we ervoor?

Uit de analyse Wonen en Zorg (2012) blijkt dat er in de stad voldoende woningen voor ouderen zijn. Maar uit onderzoek en vervolgsessies met bewoners komt naar voren dat de locatie en kwaliteit niet altijd aansluiten op de wensen van de huidige 55-plussers.

Woningcorporatie Nijestee bouwde in 2014 het project Schots & Scheef (Ebbingekwartier) als bijzondere woonvorm. Voor de stichting FOKUS verrees de Kraanvogel (Oosterparkwijk). Op het Europapark wordt de Leyhoeve ontwikkeld (hoogwaardige appartementen gericht op wonen en zorg). Op het Ebbingekwartier wordt door een groep ouderen de haalbaarheid van het Ebbingehofje onderzocht. Daarnaast wordt de belangstelling voor de ontwikkeling van De Knarrenhof in Beijum gepeild en zijn er zijn meerdere nieuwe initiatieven bekend die nog in afwachting zijn van een locatie.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen vrije sector huurwoningen die geschikt zijn voor speciale doelgroepen nog beter in kaart brengen.
We willen andere initiatieven matchen met een locatie. Ook willen we een appartementen project of patio-achtig woning project in de vrije sectorhuur faciliteren. We hebben de verwachtingen iets naar beneden bijgesteld omdat groepsprojecten een lange opstartfase hebben, er minder initiatieven specifiek van ouderen (bekend) zijn en er weinig geschikte locaties zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Initiatieven van bijzondere woonvormen stimuleren en ondersteunen.