Begroting 2018

Wonen

8.6 Cultuurhistorie en archeologie

Ons doel is het beschermen, in standhouden en zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed, zowel boven als onder het maaiveld. We willen cultuurhistorie zo goed mogelijk opnemen in stedenbouwkundige- en bestemmingsplannen om de cultuurhistorische waarden te behouden. Zo willen we de identiteit en herkenbaarheid van plekken, locaties en gebieden in de gemeente vergroten.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Beoogd
 2017

Beoogd
 2018

Aantal gebouwen Rijksmonumenten

637

637

637

637

Aantal archeologische Rijksmonumenten

32

32

32

32

Aantal gemeentelijke monumenten

559

774

776

776

Aantal gemeentelijke archeologische monumenten

22

22

22

22

Aantal beschermde stadsgezichten

8

8

8

8

Aantal planologisch beschermde percelen

154

164

168

184