Begroting 2018

Wonen

8.4.1 Energieneutraal wonen

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal woningen dat jaarlijks energiebesparende of duurzame energiemaatregelen neemt via loket Groningen Woont Slim

-

538 lopende contracten

1.000

1000

% corporatiewoningen met energielabel B of beter

-

-

-

-

Hoe staan we ervoor?

De gemeente Groningen is al jarenlang bezig met de ondersteuning van haar bewoners in het verduurzamen van de woningvoorraad. Sinds 2013 werkt zij met een energieloket: Groningen woont SLIM. De resultaten zijn er: vele duizenden Stadjers zijn geholpen en voor zover we weten zijn enkele honderden woningen ook daadwerkelijk verduurzaamd.
De gemeente Groningen wil energieneutraal zijn in 2035 en wil de verduurzaming van de woningvoorraad versnellen. Er moet verschil gemaakt worden, meters maken op weg naar een verduurzaamde woningvoorraad. Daarom is in 2016 gestart met een mobiele winkel.
We hebben de stap gemaakt van advies naar levering van concreet aanbod. Hiermee dichten we een belangrijk lek in het huidige Groningen woont SLIM: het verliezen van klanten bij de overgang naar het bedrijfsleven. We houden grip op het totale proces, optimaliseren de samenwerking met bedrijven en organiseren meer tevreden klanten.
De samenwerking met buurtinitiatieven, de lokale energiecoöperatie Grunneger Power en Buurkracht is geïntensiveerd.

De gemeente Groningen doet met 4 innovatieve aanpakken mee aan het programma Innovatieve Aanpakken van de VNG. Doel van dit programma is het verhogen van het energetisch niveau van de bestaande particuliere woningvoorraad en de opschaling en versnelling hiervan, door middel van lokale en/of regionale innovatieve aanpakken. Onze aanpakken zijn gericht op:

 • VvE’s;
 • Uitrol van warmtepompen;
 • Slim toepassen van de slimme meter;
 • Een aanpak voor (energetische) woningverbetering bij huishoudens met een smalle beurs (in samenwerking met Westerkwartier).

Met de woningcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt. De afspraak is dat alle corporatiewoningen in 2020 gemiddeld label B hebben. In 2016 zijn we daarmee begonnen. Zo dienen onder andere binnen vijf jaar 1000 huurwoningen naar nul-op-de-meter te zijn gebracht, wordt er gewerkt aan bewustwording en gedragsverandering en moet geothermie zorgen voor gas-onafhankelijkheid bij duizenden huishoudens.
In samenwerking met de provincie Groningen is een kwartiermaker aan de slag om de partijen (corporaties, gemeenten, NCG en de markt) te vinden voor Nul Op de Meter (NOM) of het NOM-ready maken van de gebouwde omgeving. Nagegaan wordt of zij zich willen aansluiten bij de Stroomversnelling en welke ondersteuning zij nodig hebben. De resultaten hiervan zijn eind 2016 bekend. Hiertoe wordt effectieve samenwerking met het lokale MKB voorbereid.

We zijn gestart met het grootschalig en bedrijfsmatig aanwenden van geothermie in het WarmteStad project, voor uiteindelijk 10.000 huishoudens. Dat doen we via een warmtenet in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Zernike.

Wat willen we bereiken in 2018?

Voortzetten van de winkel “Groningen woont SLIM”, de publiek-private energiebesparingsaanpak van de gemeente en bedrijvenvereniging “SLIM wonen met energie”. Naast de mobiele winkel zijn we ook op zoek naar een vaste fysieke plek. In 2016 zijn we gestart met de opschaling van het loket. In 2017 gaan we de eerste resultaten zien van deze opschaling. Het loket moet bij meer Stadjers bekend worden en meer particulieren ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Per jaar gaan we voor 10.000 klantencontacten van unieke woningbezitters, met een conversie van 10%.De gemeente Groningen voert hierbij ook de regie in 22 andere gemeenten die meedoen aan het energieloket Intensievere samenwerking met de woningcorporaties met betrekking tot de prestatieafspraken en het realiseren hiervan.

Met de woningcorporaties willen we extra inzetten op het verduurzamen van de sociale huurwoningen. Het tempo van verduurzaming moet omhoog en de afspraken met de corporaties moeten helderder en ambitieuzer worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

 •  Samen met Groningen woont SLIM werken aan bewustwording en gedragsverandering, door onder meer campagnes, wedstrijden en slimme meters. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Iedere Stadjer moet Groningen woont SLIM kennen. Begrijpen wat er te halen valt. Meer specifiek: een grotere naamsbekendheid van Groningen woont SLIM, een maximaal bereik bij de doelgroep en een hogere conversie richting concrete uitvoeringen. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Samen met Groningen woont SLIM aanbieden van vraaggestuurde modellen voor verduurzaming bij woningcorporaties. Hierbij hebben bewoners zelf de keuze uit beperkte, ingrijpende of geen verduurzaming van de woning. Daarmee bepalen ze ook hun eigen huurverhoging. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
 •  Ontwikkelen van een nieuw meetinstrument waarmee we het verduurzamen van de woningvoorraad kunnen nagaan. Samen met de woningcorporaties het verduurzamen van de sociale woningen naar een hoger niveau brengen;. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid
 •  Overleg met de rijksoverheid over een woonkostenbenadering. Nu is nog vaak sprake van een investeringsdilemma bij de corporaties door overschrijding van de zogenaamde 'huurgrens'.
  Wij hebben dit bij de rijksoverheid aangekaart in het kader van de nationale energiedialoog. Onderzoek naar financieringsmogelijkheden voor verschillende doelgroepen zoals particulieren, VvE’s en mensen met een smalle beurs. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid.