Begroting 2018

Wonen

Relevante ontwikkelingen

We zien dat de woningmarkt weer volop in beweging is. Er worden meer nieuwbouwwoningen verkocht en een groot aantal projecten is in aanbouw. En dit moet ook, want de gemiddelde verkooptijden van bestaande woningen is minder dan een maand en dit neigt naar een oververhitte woningmarkt. In de Oosterhamrikzone worden stadsvilla's en appartementen gebouwd, in het Berlagehof verschijnen veel gezinswoningen en op het Eemskwartier wordt ook een aantrekkelijk gemengd woonmilieu gerealiseerd. De verkoop van kavels en projectmatige woningen in Reitdiep en Meerstad verloopt ook voorspoedig.
Daarnaast zijn in 2017 weer veel nieuwe woningen voor jongeren gebouwd en is er begonnen met de start van de bouw: de Trefkoel biedt vanaf de zomer ruimte aan 365 jongeren en internationale studenten, er is begonnen met de bouw van Polaris (207 appartementen) en worden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de Woldringlocatie in de Reitdiepzone. We merken dat onze aanpassingen in het kamerverhuurbeleid effect sorteren. Er zijn minder aanvragen voor onttrekkingsvergunningen en het aantal verstrekte vergunningen is sterk gedaald. Daarmee ontstaat er meer ruimte voor andere doelgroepen, zonder dat dit ten koste gaat van de positie van jongeren op de woningmarkt.
We merken wel een toenemende druk op de sociale huurwoningen. Daarom gaan we onze prestatieafspraken met de corporaties aanpassen zodat we de komende jaren de sociale huurwoningvoorraad uit kunnen breiden. De corporaties hebben aangegeven dat de investeringscapaciteit is toegenomen het is daarom ook van belang om gezamenlijk nieuwe locaties voor sociale huurwoningen te ontwikkelen.
In 2018 zetten we volop in op nieuwbouw in de bestaande stad (onder andere in de Oosterhamrikzone, Eemskanaalzone, Reitdiepzone, Engelse Kamp) en de afronding van wijkvernieuwing in Paddepoel-Zuidoost en de Grunobuurt en op nieuwbouw aan de randen van de stad (Meerstad en Reitdiep). Hier realiseren we voor verschillende doelgroepen een gevarieerd aanbod van nieuwbouwwoningen. We gaan op zoek naar ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe locaties (in de Eemskanaalzone, maar ook elders in de stad) en geven een impuls aan de sociale huurwoningmarkt. We geven dit de hoogste prioriteit; er zullen meer locaties moeten worden ontwikkeld voor koop, sociale huur en (middel)dure huur. Ook om de vertraging in te lopen die we de afgelopen periode hebben opgelopen door onder andere het aardbevingsbestendig bouwen en daarvoor benodigde onderzoeken en planaanpassingen. Van belang voor het daadwerkelijk realiseren van noodzakelijke nieuwbouw de komende jaren is dat we een stedelijk fonds opzetten waaruit de noodzakelijke (vaak onrendabele en projectoverstijgende) investeringen kunnen worden gefinancierd.
Daarnaast blijven we inzetten op kwalitatieve nieuwbouw voor jongeren, waarbij we ook een slag willen maken in het vernieuwen van het aanbod voor de internationale student en kenniswerkers. Hiervoor zijn diverse projecten in voorbereiding.

Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. We gaan in 2018 daarom door met onze inspanningen op het gebied van ouderen- en zorghuisvesting. We willen het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk op een goede manier in hun eigen woning kunnen blijven wonen, onder andere door het moderniseren van bestaande woningen en woonomgevingen en het verbeteren van de communicatie over wonen en zorg. Het platform Lang Zult U Wonen waar we in 2017 veel drukbezochte bijeenkomsten voor hebben georganiseerd zal hierbij als basis dienen. Samen met marktpartijen, zorg-  en onderwijsinstellingen gaan we in 2018 verder invulling geven aan het in 2017 geopende Huis van Morgen zodat dit wordt ingezet als 'living lab' voor allerlei toepassingen die het langer zelfstandig wonen mogelijk maken.