Begroting 2018

Wonen

8.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

We willen dat er in Groningen voldoende betaalbare woningen zijn. We streven ernaar om mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning, zo snel mogelijk aan een sociale huurwoning te helpen. In de stad werken de corporaties gezamenlijk met het woonruimte-verdeelmodel, met als streven om de verdeling van de vrijkomende huurwoningen zo transparant mogelijk en met zo min mogelijk regels te laten verlopen. Door het realiseren van een zo geschikt mogelijk woningaanbod, willen we de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk huisvesten in de stad. Op deze manier werken we aan evenwichtige wijken en een inclusieve stad.

We willen:

  • Een hogere slaagkans van jongeren (< 27 jaar) voor een sociale huurwoning;
  • Een hogere slaagkans voor alle woningzoekenden voor een sociale huurwoning;
  • Een toename van het totaal aantal huurwoningen met een huurprijs beneden de liberaliseringsgrens van ongeveer 710 euro per maand in 2015 (dit zijn sociale huurwoningen; huurwoningen boven de liberalisatiegrens zijn vrije sector huurwoningen).

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Beoogd
 2017

Beoogd
 2018

Slaagkans jongeren op Woningnet

22,4%

18%

35%

35%

Slaagkans 65+'ers op Woningnet

47,1%

20%

70%

70%

Slaagkans huishouden > 2 personen op Woningnet

37,2%

26%

35%

35%

Slaagkans gemiddelde op Woningnet

25,9%

26%

35%

35%

Woningvoorraad corporaties

-

32.675

32.775

32.895

Mutatiegraad woningen (corporatief)

9,7%

-

-

-

Bronnen:    1WoningNet, individuele corporaties, waarstaatjegemeente.nl