Begroting 2018

Wonen

8.6.1 Monumenten

We gaan zorgvuldig om met wat eerdere generaties Groningers ons nalieten. Via ons monumenten- en archeologiebeleid beschermen en behouden we ons cultuurhistorisch erfgoed; vanuit het besef dat de cultuurhistorie bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat van de stad van vandaag en morgen. We stellen randvoorwaarden bij verlening van omgevingsvergunningen en geven subsidies voor instandhouding. We verzorgen informatie en documentatie (bijvoorbeeld de Cultuurhistorische WaardenKaart op internet), organiseren publieksactiviteiten en communicatie (Open Monumentendag, Jaarboek Hervonden Stad, website, Twitter) en werken samen met cultuurhistorische instellingen, zoals het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Daarnaast streven we naar het beperken van mijnbouwschade en de vervolgschade als gevolg van herstelwerkzaamheden. Naar verwachting zal de nieuwe Erfgoednota met ruim 60 actiepunten begin 2018 door u kunnen worden vastgesteld.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal adviezen met betrekking tot wijzigingsverzoeken bij rijks- en gemeentelijke monumenten

220

230

240

230

Aantal vergunningaanvragen (verleend/geweigerd) bij wijziging van rijks- en gemeentelijke monumenten

112

120

130

120

Aantal bouwhistorische verkenningen en aantal bouwhistorische begeleidingen ten behoeve van vergunningverlening

50

50

50

50

Hoe staan we ervoor?

We wegen het in standhouden van erfgoed zichtbaar ten opzichte van andere belangen. Daarmee hebben wij geëxperimenteerd in de Wijert-Noord. Uit onderzoek blijkt dat erfgoed ook bijdraagt aan de economie en de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom letten we ook steeds nadrukkelijker op cultuurhistorische waarden bij bouwinitiatieven, ook als hier geen beschermde monumenten bij betrokken zijn. Cultuurhistorische waarden worden in (gemeentelijke) plannen steeds beter meegewogen.

Dit jaar actualiseren we onze erfgoednota, zowel de uitgangspunten, als de concrete activiteiten. Onderdeel van de nota wordt een concreet actieprogramma dat vanaf 2018 uitgevoerd gaat worden. In de jaarlijks door ons vast te stellen bestedingsprogramma's zullen we u op de hoogte houden over de realisatie van de actiepunten.

Wat willen we bereiken in 2018?

Naast ons reguliere werk (uitvoering wettelijke taken), maken we een start met de uitvoering van het actiepuntenprogramma van de nieuwe Erfgoednota. Het belangrijkste actiepunt voor 2018 is de gemeentebrede gebiedsgerichte inventarisatie en waardering van nog onbeschermde erfgoedwaarden ten behoeve van borging daarvan in het planologisch regime. Daarbij sorteren we al zo goed mogelijk voor op het komende Omgevingsplan.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Starten met uitvoering actiepunten nieuwe Erfgoednota (voor zover hiervoor financiële ruimte is);
  • Continueren monumentenbeleid; verstrekken van laagrentende leningen en subsidies;
  • Cultuurhistorie gemeentebreed gebiedsgericht inventariseren en waarderen ten behoeve van borging in ruimtelijke ordening;
  • Erfgoed gebruiken als ontwikkelkracht en om de economie te versterken;
  • Communicatie en organisatie van participatie en publieksactiviteiten;
  • Aardbevingsschade monitoren.